Fältgruppen

Fritidsledare med fältuppdrag

Hos Fältgruppen är man anställd av Österåkers kommun under fritidsgårdsenheten. Målet är att främja psykisk och fysisk hälsa och på så vis förebygga social problematik hos barn och unga 10 – 18 år i Österåkers kommun. Arbetet bygger på frivillighet och sker alltid med ungdomens samtycke.

Metoden i professionellt socialt fältarbete bygger på följande fyra delar: Socialt uppsökande arbete, analys, insats och dokumentation/utvärdering.

Fältgruppen är verksam på tre nivåer för att tillgodose de behov som uppmärksammas genom det uppsökande arbetet.

– Samhällsnivå
– Gruppnivå
– Individnivå

Det professionella uppsökande arbetet i olika ungdomsmiljöer kräver att arbetet bedrivs med stor hänsyn till yrkesroll, arbetsmiljö och säkerhet.

Då behoven ofta är många och skiftande måste det göras prioriteringar av vilka insatser som är mest angelägna och som är möjliga att genomföra.

Som budbärare av ungas åsikter, synpunkter och upplevelser lägger vi stor vikt vid att inkludera dessa i processer och beslut samt att förmedla information till berörda beslutsfattare för att öka ungas delaktighet i samhället.

Allt arbete som utförs av Fältgruppen Österåker sker i förtroende och med respekt för individens integritet. Arbetet utgår från behov och motivation samt inriktas på att frigöra individens egna resurser. Målet är att denne ska utvecklas i positiv riktning med bibehållen relation och förtroende till vuxenvärlden.

Verksamheten fokuserar dels på forskningsbaserade risk- och skyddsfaktorer med målsättning att stärka individens skyddsfaktorer kring en organiserad, vuxenledd och meningsfull fritid, ofta i samarbete med vårdnadshavare och de verksamheter som arbetar med skyddsfaktorer kring hem och skola. Utöver det anordnar vi både spontana och planerade aktiviteter i relationsskapande syfte, så som klättring, bubbleball, läger etc.

Att prata med oss är alltid frivilligt och du bestämmer själv om du vill ha kontakt med oss. Om du väljer att prata med oss gör du det i förtroende och vi kommer inte att berätta för någon vad du sagt.

Samtidigt är det så att vi som arbetar med barn och ungdomar har skyldighet enligt lag att lämna information till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa. Detta gör vi inte för att vara elaka eller för att förstöra för dig utan för att skyddet kring dig som riskerar att fara illa skall vara så starkt som möjligt. Vi försöker alltid att berätta för dig om en sådan kontakt blir aktuell.